Vakıf Senedi

Vakıf Senedi

VAKFIN ADI
Madde 1
Vakfın adı AKUT VAKFI’dır. İşbu resmî senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ
Madde 2
Vakfın merkezi İ Kocatepe Mah. Cumhuriyet Cad. No: 29/18 Taksim Beyoğlu İstanbul Türkiye olup  Vakıf, ilgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube ve/veya Temsilcilik açabilir.

VAKFIN AMACI:
Madde 3
Yurt içinde ve yurt dışında, doğa sporlarında, doğal afetlerde ve sair arama ve kurtarma gerektiren tüm olaylarda ve kazalarda gönüllü olarak çalışmak, etkin arama ve kurtarma çalışmaları ile kazaya uğrayan ve/veya kaybolan kişiler için yapılan ihbarların en kısa sürede alınmasına ve değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeler yaparak alınan ihbar ile arama ve kurtarma operasyonunu başlatacak haberleşme zincirini oluşturmak, Arama Kurtarma operasyonuna katılabilecek eğitimli ve sertifikalı, uygun yetenekli ekip elemanlarını tespit ederek, eğiterek veya yetiştirerek, ekibin en kısa sürede toplanmasını ve olay yerine ulaşmasını sağlayarak etkin arama kurtarma çalışmaları yapmak ve en uygun koşulları oluşturmaktır.

Vakıf, amaçlarını gerçekleştirmek için; gerek vakıf üye ve gönüllülerine, gerekse talep halinde üyeler dışında resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları ile şahıslara ilk yardım/arama kurtarma, doğa sporları, alternatif sporlar ve sair hususlarda eğitim ve seminerler vermek, aynı amaçla kurulmuş ve/veya kurulacak yurt içinde ve yasal izin alındığı takdirde yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek, AKUT Arama Kurtarma Derneği Spor Kulübü’nün, AKUT Vakfı’nın, AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin, ve ileride AKUT Vakfı ve Arama Kurtarma Derneği tarafından kurulacak olan tüm oluşumların arama ve kurtarmadan ve tüzüklerinde belirtilen tüm faaliyetlerinden kaynaklanan giderlerine maddi, lojistik ya da teknik katkı sağlamak ve amaçları doğrultusunda işbirliği yaparak bu konuda hizmet vermek, vakfa gelir sağlamak amacıyla iktisadi işletmeler ve şirketler kurmak, Acil Durum Yönetimi ve Arama Kurtarma ile ilgili konularda standartları belirleyen, sertifikalı ve sertifikasız eğitimler veren, danışmanlık ve denetim hizmetleri veren çalışmalar yapmak amacıyla yetkili mercilerden gerekli izinler alınmak kaydıyla; Enstitü ve Eğitim merkezleri kurmak. T.C. Anayasasında tanımlanmış bütün nitelikleri, kavramları ve değerleri korumak ve kollamak, Devletin temel amaç ve görevlerine yardımcı olmak, yürürlükte olan kanunlarla belirlenmiş ve koruma altına alınmış konulara destek vermek amacıyla, Türkiye’nin en etkin ve güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olma sorumluluğu ve bilinci ile asıl konusu olan arama ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra ülkemizde boşluğunu, eksikliğini ve yanlışlığını gördüğü, spor, çevre ve doğa gibi her türlü sosyal, kültürel ve toplumsal konularda; toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza kampanyaları, kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlama ve yardım toplama kampanyaları, kamuoyu oluşturma, toplumu bilinçlendirme ve benzeri çalışmalar yapmak. AKUT Vakfı’nın temel amaçlarından biridir.

AKUT Vakfı’nın misyonu; AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin misyonu olan; “Dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak, amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile zor durumda olan kişilere en kısa sürede ulaşmak. Yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak, doğru ve güvenli arama ve kurtarma çalışması yaparak, kazazedelere temel ilkyardım desteğini sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak. Bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek ve arama kurtarma konularında toplumu bilgilendirmek çalışmalarına destek vermek AKUT Vakfının temel amacıdır. AKUT Vakfı’nın değerleri; gönüllülük, karşılıksız yardımseverlik, insan ve diğer doğa varlıklarının yaşamına değer vermek, dürüstlük, güvenirlilik. AKUT VAKFI siyasetle uğraşmaz, Vakfın amacı hiçbir resmi kurum ve/veya kuruluşun amaçlarına aykırı olamaz.

GÖNÜLLÜLÜK
Madde 4
Vakfa üye kabul edilmez, gönüllü kabul edilir. Kişinin başvurusu üzerine İnsan Kaynakları Gönüllü giriş bildirimindeki bilgileri değerlendirip Gönüllü sistemine kaydını gerçekleştirilir Gönüllü; Vakıf senedindeki tüm koşulları kabul eden, gönüllü haklarından yararlanan ve Yönetim kurulu ve ilgili birim başkanlarının görevlendireceği her türlü yükümlülükleri üstlenebilecek kişidir. Gönüllü; gereken koşulları içermek kaydı ile ve AKUT Vakıf senedinde belirtilen organlar hariç olmak üzere AKUT Arama Kurtarma Derneği’ne destek verir Vakfın her kademesinde göreve aday olabilir. Gönüllünün yükümlülükleri; oluşturulan ya da oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere ve eğitimlere katılmak, Vakıf amaç ve hizmet konularına vizyon ve misyonuna uygun olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmektir. Gönüllülerin seçme ve seçilme hakları yoktur.

ONURSAL GÖNÜLLÜLÜK
Madde 5
Bir kurum veya kuruluştaki görevi nedeniyle Onursal Gönüllülüğe seçilenlerin bu görevlerinin sona ermesi ile birlikte Onursal Gönüllülükleri de kendiliğinden son bulur.

GÖNÜLLÜLÜKTEN ÇIKMA
Madde 6
Gönüllülükten çıkma: Her gönüllü Yönetim Kuruluna, yazılı bir yazılı çıkma beyanı ile çıkma hakkına sahiptir. Çıkan gönüllünün, Vakıf mal varlığına verdiği bir zarar söz konusu ise tazmini ve üzerinde bulunan Vakıf demirbaşlarını yönetime teslimi zorunludur.

GÖNÜLLÜLÜKTEN ÇIKARILMA
Madde 7
Gönüllülükten çıkarılma:
a) Disiplin Kurulunca yapılan soruşturmaya göre Vakıf Senedine aykırı hareket ettiği veya Vakıf aleyhine çalışma yaptığı saptananlar,
b) Vakıflar Yasası ve diğer yasalar ile tüzük hükümlerine göre gönüllülük koşulları sonradan kaybedenler,
c) Gönüllülük formunda doğru beyanda bulunmayanlar,
d) Vakıf Senedi ve iç Yönetmeliklere göre verilen görevi yerine getirmeyenler, Yönetim Kurulu kararı ile Gönüllülükten çıkarılırlar.

B fıkrasına göre üyelikten çıkarılanlar, çıkarılma nedeni ortadan kalktığını belgelemeleri ve istekleri olur ise yeniden üyeliğe alınabilirler. A ve C bendine göre çıkarılanlar bir daha gönüllülüğe alınamazlar. Hangi nedenle olur ise olsun ikinci kez gönüllülükten çıkarılanlar bir daha gönüllülüğe alınmazlar.

VAKFIN FAALİYETLERİ
Madde 8

       Arama ve kurtarmaya katılabilecek gönüllü kişileri saptamak,

       Gönüllülere gerek örgütlenmede ve gerekse arama ve kurtarmaya katılma öncesi yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yetkili kişilerin aracılığı ile eğitimler vermek, seminerler düzenlemek, düzenli tatbikatlar yapmak,

       İlgi alanı içinde kalan konularda araştırma yapmak ve yaptırmak, konferans, panel, seminer, sempozyum düzenlemek, sergi açmak, burs vermek, kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınları çıkarmak, bu çalışmaların devamlılığını sağlamak amacıyla krediler temin etmek,

       Merkez idareleri olarak Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar, Genel Kurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Dağcılık Federasyonu, Sualtı Federasyonu, Kayak Federasyonu, Telsiz Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu, PTT Genel Müdürlüğü,

       Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta olmak üzere benzeri tüm kamu ve özel sektöre ait kuruluşlar ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak, koordineli çalışmalar yapmak,

       Üniversite, Fakülte, Akademi, Yüksek Okullar, Spor Kulüpleri, Spor Dernekleri, Turizm Firmaları ile görüşmeler yapmak, benzeri kuruluşlarla ilişkiler kurmak, koordineli çalışmalar yapmak,

       Taşra Teşkilatlarında Valilikler, Kaymakamlıklar, Jandarma Karakolları, Emniyet Müdürlükleri, Bakanlık Teşkilatları, Hastaneler, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, İl Dağcılık Temsilcileri ile görüşmeler yapmak, benzeri kuruluşlarla ilişkiler kurmak,

       Başta bu sayılan kurum ve kuruluşlar olmak üzere amaç ve çalışma biçimine uygun konularda faaliyet gösteren özel kuruluşlar, vakıflar ve dernekler ile ilişki kurmak,

       Amaçlarına uygun şekilde spor kulübü, dernek, öğrenci topluluğu ve benzeri yapılar kurmak,

       Tüm bu sayılan kurumlar dışında da ileride Vakfın amaçlarına uygun konularda faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar ile ilişki kurmak.

       Vakıf, gerek çalışma biçimi ve gerekse çalışma alanları bakımından, yasa, tüzük ve yönetmeliklere, vakıf amaç ve doğrultusuna aykırı davranamaz. Vakfın çalışma biçimi; arama ve kurtarma gerektiren tüm çalışmalarda;

       İhbarın en kısa sürede alınmasına ilişkin düzenlemeler yapmak,

       Alınan her ihbar ile arama ve kurtarma operasyonu başlatacak haberleşme zincirini oluşturmak,

       Operasyona katılacak ekibin en uygun yetenekteki, sertifikalı kişi ve/veya kişilerden oluşmasını sağlamak,

       Ekibin en kısa sürede toparlanmasını, her birinin görevlerini, arama kurtarma malzemelerini nereden alacaklarını, iletişimin nasıl kurulacağını, hangi araçlardan yararlanılacağını, olay yerine ulaşılmasını, arama ve kurtarmanın niteliğine göre bulunan kişiye ilk müdahalenin biçimini, ulaştırılacağı yeri saptamak,

       Çalışmaya katılacak kişilerin, varsa izin sorunlarının çözümünde yardımcı olmak,

       Ekibin en kısa sürede olay yerine ulaşmasını sağlamak,

       Operasyonla ilgili görsel arşiv toplamak ve bilgileri derlemek,

       Toplanan arşiv ve bilgilerle operasyon sonrasında rapor düzenlemek,

       Yapılan tüm çalışmaları uygun şekilde AKUT web sitesinde ve diğer iletişim kanallarında kamuoyu ile paylaşmak,

                 Bu çalışmaların yapılmasında kamu kurumlarının ve özel kuruluşların desteklerini sağlamaktır. Bu konulardaki ayrıntılar ayrıca çıkarılacak iç yönetmeliklerle belirlenir.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:
Madde 9

a-      Yurt içi ve yurt dışından, miktar ve değeri kısıtlanmamış para ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallara ihtira hak ve beratlarına, lisans, imtiyaz ve telif haklarına, marka, model, resimlere know-how gibi gayri maddi ve maddi haklara gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağış vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olabilir ve kullanabilir, sözleşmeler yapabilir ve sözleşmeleri gerektiğinde fesih edebilir.

b-     Vakıflara ilişkin Yasa hükümleri uyarınca sahip oldukları üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir taşınır ve taşınmaz malları alıp satabilir, inşa edebilir, ifraz ve tevhit edebilir, devir ve ferağ edebilir; kendi alacakları için başkalarının ve başkalarının alacakları için kendi taşınmazları üzerinde her türlü rehin ve ipotekler, irtifak hakları tesis ve bunları tecdit, temdit, tebdil ve fek edebilir, kira akitleri yapabilir ve fesih edebilir, bunları tapuya tescil ettirebilir ve tescilleri kaldırabilir, kira sözleşmelerini devralabilir ve/veya devredebilir taşınmazların gelirlerini toplayabilir ve bu gelirleri vakıf amaçları doğrultusunda harcayabilir.

c-      Vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ve/veya gelirlerini bir yada bir çok kez Vakıf amaçları doğrultusunda yatırımda kullanabilir, Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları vakıf amaçları doğrultusunda yönetebilir ve bunlara ilişkin tasarrufta bulunabilir. Vakıf amaçları doğrultusunda aracılık yapmamak kaydı ile menkul değerleri alabilir ve amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satabilir.

d-     Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçindeki ve Yasal izin alındığında yurtdışındaki dernekler, vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapabilir, bunlardan yardım alabilir, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapabilir, gerek gördüğünde bu anlaşmaları fesih edebilir, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst rehin, ipotek almak ve vermek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabul edebilir ve verebilir.

e-     Medeni Kanun hükümleri gereğince kâr ve spekülasyon amacı olmamak, aracılık yapmamak ve vakıf amaçları doğrultusunda kullanılmak koşulu ile her türlü ayni ve/veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamı ve tasarrufu işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi irtifaklar tesis ve fek edebilir ve bu haklarını kullanabilir, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri alabilir, geçerli banka kefaletlerini kabul edebilir vakfın amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç, kredi alabilir, kefalet rehin, ipotek ve diğer güvenceleri alabilir ve verebilir, derneğin amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan vakıf amaçları doğrultusunda gelir elde edebilir.

f-       Vakfa amaçları doğrultusunda gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve şirketler kurabilir, kurulu olanlara iştirak edebilir, bunları doğrudan işletebilir ve/veya denetimi altında bir işletmeciye işlettirebilir, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat, sponsorluk ve benzeri sözleşmeleri yapabilir, gerektiğinde bunları fesih edebilir, teorik ve tatbiki eğitim veren Eğitim merkezleri açabilir.

g-      Vakfa hizmet sözleşmesi ile bağlı olanları ve vakfın amacını gerçekleştirmesi için gönüllü olarak çalışan kişileri yurt içinde ve yurt dışında masraflarını karşılamak suretiyle eğitime, sertifika programlarına, tatbikatlara gönderebilir, doğa sporlarında, doğal afetlerde ve sair arama ve kurtarma gerektiren tüm olay ve kazalarda yapılabilecek kurtarma çalışmaları ile ilgili vakıf amaçlarında gerekli ve kullanılacak geliri sağlama amacıyla eğitim programları düzenleyebilir.

h-     Vakıf amaçları doğrultusundaki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla; Milli Eğitim Bakanlığından ve sair ilgili mercilerden yasal izin almak koşuluyla ve kanunların vakıflar tarafından yapılmasını yasaklamadığı, eğitim ve öğretim faaliyetleri için eğitim ve kültür merkezleri, sportif faaliyetler için spor sahaları, spor salonları, kamplar, tesisler kurabilir ve işletebilir ve/veya denetimi altında bir işletmeciye işlettirebilir. Her türlü Kara, Deniz ve Hava aracı ile gerekli izinler alınarak yurt içinde ve güncel yasalara uygun olarak izin alındığı takdirde yurt dışı da dahil olmak üzere sivil toplum örgütü olma sorumluluğu ve bilinci ile, temel afet bilinci konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, ilk yardım ve sair konularda sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı çalışmalar ve sağlık taramaları ve arama kurtarma çalışmaları yapabilir.

i-       Vakıf amacı doğrultusunda Dergi, gazete, kitap, broşür ve benzeri yayınlar yapabilir, bu yayınların dağıtımını gerçekleştirebilir, gerekli yasal izinler alınabildiği takdirde görsel ve işitsel medya ve iletişim kanalları ve araçlarını kullanarak her türlü yazılı ya da görsel yapımlar, programlar gerçekleştirebilir. Bu yapımları her türlü basılı ya da görsel medya aracılığı ile halka ya da hedef kitlelerine ulaştırabilir.

j-       Vakfın asıl amacı olan arama ve kurtarma çalışmalarında iletişim sağlamak amacıyla yetkili mercilerden gerekli izinler alınarak kendi adına telsiz istasyonları, telsiz sistemi kurabilir anten role, frekans tahsisi isteyebilir. Sabit ve seyyar telsiz cihazlarını 2813 sayılı yasa ve/veya bunun yerine geçecek yasalar kapsamında kullanabilir, benzeri telekomünikasyon işlemleri yapabilir ve gerek kendi üyelerine gerekse kamu ve özel sektör üçüncü kişilerine telsiz/telekomünikasyon eğitimi verebilmek ve AKUT operasyonlarında kullanılmak üzere AKUT eğitim ve öğretim kurumlarında amatör telsiz istasyonları kurabilir ve acil durum ve afet operasyon haberleşmesinde bunlardan her türlü istifade edebilir, kullanabilir.

k-      Vakıf, Arama Kurtarma faaliyetleri yanında, Anayasamızda tanımlanmış bütün özellikleri, kavramları ve değerleri korumak ve kollamak, Devletin temel amaç ve görevlerine yardımcı olmak, yürürlükte olan kanunlarla belirlenmiş ve koruma altına alınmış konulara destek vermek amacıyla, Türkiye’nin en etkin ve güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olma sorumluluğu ve bilinci ile asıl konusu olan arama ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra ülkemizde boşluğunu, eksikliğini ve yanlışlığını gördüğü, spor, çevre ve doğa gibi sosyal, kültürel ve toplumsal konularda; toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza kampanyaları, kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlama ve toplama kampanyaları, kamuoyu oluşturma, toplum bilinçlendirme ve benzeri çalışmalar yapabilir.

l-       Vakıf amaçları doğrultusunda Üniversite Öğrenci Toplulukları ve Dernekleri ile işbirliği yapabilir ve danışmanlık hizmeti verebilir. j- Vakıf amaçları doğrultusunda; AKUT Arama Kurtarma Derneği, AKUT Arama Kurtarma Derneği Spor Kulübü ve AKUT Vakfı bünyesinde bulunan sporcuların sportif faaliyetini desteklemek amacıyla Spor Kulübü kurabilir.

m-    Vakıf amaçları doğrultusunda Acil Durum Yönetimi ve Arama Kurtarma ile ilgili konularda standartları belirleyen, sertifikalı eğitimler veren, danışmanlık ve denetim hizmetleri veren çalışmalar yapan Enstitüsü ve Eğitim Merkezleri kurabilir.

n-           AKUT Vakfı kurucusu olan AKUT Arama Kurtarma Derneği ve yine AKUT Arama Kurtarma Derneği tarafından kurulmuş AKUT Spor Kulübü ile birlikte, bu üç kuruluşun faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla karşılıklı olarak her türlü özverili çalışmada bulunmayı taahhüt etmişlerdir. Dolayısı ile yapılan tüm faaliyetlerde bu üç kuruluşun hiçbir kısıtlamaya tabi kalmadan birbirlerine ait olan malları ve teçhizatları kullanmasında sakınca olmayacağı ve bu kullanım sırasında ortaya çıkabilecek kaza ve benzeri olaylarda gönüllülerin herhangi bir talep haklarının bulunmayacağı tüzükte hüküm altına alınmıştır. Vakıf, bu iş ve işlemleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf, amacını gerçekleştirmek için yapacağı iş ve işlemlerde Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı olacak ve siyasetle uğraşmayacaktır. Vakıf, gerek çalışma biçimi ve gerekse çalışma alanları bakımından, Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklere aykırı davranamaz. Vakıf, Yetki, Sorumluluk ve Gelirlerini Kanunla yasaklanan amaçlar doğrultusunda kullanamaz Yasaya aykırı olmamak kaydı ile her türlü gelir getirici faaliyette bulunabilir. Vakıf 4.962 sayılı Kanunun 20 nci maddesi hükmüne uygun olarak yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az üçte ikisini vakfın amaçları için harcar.

VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 10

Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 50.000,00 TL’dir. Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 11
Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.
a) Mütevelli Heyet
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ
Madde 12
Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişiler ile AKUT Arama Kurtarma Derneği’ni temsilen Yönetim Kurulu başkanıdır. Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetin kararıyla seçim yapılır.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 13
Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yönetim Kurulunu seçmek,

b) Denetim Kurulunu seçmek,

c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, e) Yönetim kurulunca hazırlanacak bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde 14
Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.
a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere her yıl Nisan ayı içinde,
b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere her yıl Kasım ayı içinde,
c) Seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere üç yılda bir Nisan ayı içinde toplanır. Mütevelli heyeti ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.

Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla ve sair iletişim vasıtaları ile bildirilir. Mütevelli heyeti üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz. Mütevelli heyeti karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır.

Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetinden bir başka üyeyi dilekçe vermek suretiyle vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının (2/3) üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU
Madde 15
Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 7 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf yönetim kuruluna dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 2 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı 4 olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Madde 16
Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:
a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar. I) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.
m) Disiplin Kurulunu seçer ve görevlendirir.

VAKFIN TEMSİLİ
Madde 17
Vakfı yönetim kurulu temsil eder, Yönetim kurulu alacağı karar ile bu temsil ve ilzam yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Saymana devredebilir. Vakfı Temsil ve İlzam bu kişilerden herhangi ikisinin atacakları çift imza ile olur. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya bir kaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya bir kaçını, temsilci veya temsilciliklerini, bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU
Madde 18
Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Ayrıca 2 yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

HUZUR HAKKI
Madde 19
AKUT Vakfında mütevelli heyeti mensupları için Huzur Hakkı tahsisi yoktur ve olamaz. Kadrolu ve SGK kapsamında çalışan ücretliler dışında Çalışmalar gönüllülük esasına dayalıdır ve bu kural değiştirilemez.

VAKFIN GELİRLERİ
Madde 20
Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
a)Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER
Madde 21

Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf mal varlığını artırıcı yatırımlarına tahsis ve sarf olunur.

RESMî SENET DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 22
Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler mütevelli heyet üyelerinin en az beşte üçünün (3/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ
Madde 23
Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı mütevelli heyetin kararına göre o anda çalışan bir başka vakıf ya da derneğe devredebilir. Eğer mütevelli heyet bir başka karar almazsa kalan mal varlığı TÜRK KIZILAY’ına devredilir. Vakfın feshi, ancak mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

VAKIF KURUCULARI
Madde 24
Vakıf kurucularının adı, soyadı ile vakfa özgüledikleri mali değerler aşağıda gösterilmiştir.
01- AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİ 46.500,00 TL
02- Ali Nasuh MAHRUKİ 250.00TL
03- Memet TANRISEVER 250.00TL
04- Yılmaz SEVGÜL 250.00TL
05- Cüneyt KOPARAN 250.00TL
06- Saydun GÖKŞİN 250.00TL
07- Şevket KERESTECİ 250.00TL
08- Emir YENER 250.00TL
09- Hakan KORKUT 250.00TL
10- Aydan PAŞAOĞLU 250.00TL
11- Şenol DURMUŞ 250.00TL
12- Ömer KARACA 250.00TL
13- Tolga GÖZÜM 250.00TL
14- Nedim URCAN 250.00TL
15-Muhammer ÇUBUKÇU 250.00TL

Geçici Madde
Vakıf Senedinin tescili ve gerektiğinde Vakıf Senedinde noter huzurunda yapılacak değişiklik ve düzeltmeleri yapmaya, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Mahkemeler ve Noter nezdindeki gerekli tüm işlemleri, takip ve intaca Av. Emir YENER ve / veya Av. İlke YENER münferiden yetkili kılınmıştır.

AKUT VAKFI YÖNETİM KURULU