AKUT VAKFI AÇIK RIZA BEYANI

AKUT VAKFI AÇIK RIZA BEYANI

6.698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve mevzuatı doğrultusunda AKUT Vakfı tarafından hazırlanan “Aydınlatma Metni” çerçevesinde, kişisel verilerimin, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında gerekli bilgilendirme ve aydınlatma tarafıma yapılmıştır.

Aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla,

1) Ad, soyad, telefon, e-posta adresi, telefon numarası, açık olmayan adres bilgisi, e-posta adresi, sosyal medya hesabı bilgisi, öğrenim durumu, mezun olduğu okul bilgisi, bilgisayar bilgisi, çalışma durumu, uzmanlık ve meslek bilgisi, sendika, dernek, vakıf, üyelik bilgisi, gönüllü çalışma alanı ve bölgelerine göre çalışma tercihleri, daha önce alınan görev bilgisi şeklindeki kişisel verilerimin AKUT Vakfı tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına ve yurtiçi veya yurtdışındaki 3. Kişilere aktarılmasına,

2) Fotoğraf, görüntü, ses kaydı gibi görsel ve işitsel verilerimin, AKUT Vakfı ile iştiraklerinin hizmet ve gönüllülük faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla AKUT Vakfı’nın internet sitesinde, sosyal ve dijital medya hesaplarında yer verilmesine, bülten, dergi basın yayın organlarında yayınlanmak üzere işlenmesine,

3) AKUT Vakfı ile iştirakleri tarafından gerçekleştirilecek sosyal ve kültürel faaliyetler, gönüllülük çalışmaları ve etkinliklerde gönüllü/destekçi/katılımcı katılımının tespiti, iletişim ve kimlik bilgilerimin işlenmesine,

4) AKUT Vakfı tarafından düzenlenen/katılım sağlanan etkinlik ve diğer sosyal organizasyonlarda elde edilen görsel ve işitsel verilerimin AKUT Vakfı ile iştiraklerinin etkinliğin tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla işlenmesine,

5) İletişim kolaylığı ve ortak veri tabanı kurulması amacıyla kişisel verilerimin AKUT Vakfı ve gerekli olması halinde AKUT Vakfı’nın diğer İştiraklerine aktarılmasına,

6) Bütün bu süreçler için Kişisel Verilerimin, işletim sistemleri ve bilgisayar programı veri tabanlarında saklanmasına ve işlenmesine, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi, depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (Hosting, bulut bilişim, e-posta ve diğer) almak amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine aktarılmasına açık rıza göstermekteyim.

MUVAFAKATNAME

AKUT Vakfı ve gerekli olması halinde AKUT Vakfı’nın diğer İştirakleri ile ilgili olabilecek projeler kapsamında olmak üzere, işbu projeler için oluşturulacak tüm etkinlik, faaliyet veya çalışmalar dahilinde, belirlenen amaçlar, süreler, mekanlar ve şartlar kapsamında, işbu projelere katılmayı kabul etmeme binaen işbu muvafakatnameyi onaylamakta ve imza etmekteyim. Bu çerçevede işbu etkinlik, faaliyet veya çalışmalar boyunca belirlenen kural ve gerekliliklere uyacağımı ve meydana gelebilecek her türlü sorumluluğu bizzat kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. AKUT Vakfı eğitimlerine gönüllü olarak katılmayı kabul etmem sebebiyle AKUT VAkfı tarafından istenen koşullara sahip olduğumu açık rızamla kabul ve beyan ederim. Bu itibarla işbu muvafakatnameyi tamamen hür ve serbest irademle imzaladığımı kabul, beyan eder ve imzamla onaylarım.

Ayrıca bu kapsamda olmak üzere şahsım tarafından;

  1. AKUT VAkfı ve gerekli olması halinde AKUT Vakfı’nın diğer İştirakleri dahilinde yapılan çalışmaları tamamen gönüllülük esası ile gerçekleştirdiğimizi ve bu kapsamda kurumlardan ve kuruluşlardan hiçbir ad altında ücret talebim olmadığını,
  2. Çalışmalar sırasında kaydedilen tüm görsel, işitsel ve yazılı bilgi ve belgelerimin, AKUT VAkfı ve gerekli olması halinde AKUT Vakfı’nın diğer İştirakleri kurumlar ve kuruluşlar tarafından belirlenecek her türlü mecrada kullanılmasına muvafakat ettiğimi,
  3. Çalışmalar sırasında ortaya çıkacak ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) uyarınca hak sahibi sıfatıyla sahip olduğumuz eserlere ilişkin tüm mali ve manevi hakları ile komşu hakları ve/veya bağlantılı hakları kullanma yetkisini yukarıda belirtilen AKUT Vakfı’nın idare, kurum ve kuruluşlara vermiş olduğumu,
  4. Belirtilen tüm bilgi ve belgelerin tamamının ya da bir kısmının, yukarıda belirtilen AKUT Vakfı, idare, kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenecek her türlü mecrada ve herhangi bir şekilde işlenmesine, tamamının ya da bir kısmının yukarıda belirtilen AKUT Vakfı, idare, kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenecek her türlü mecrada ve herhangi bir şekilde işleme; her tür görsel-işitsel eser içerisine senkronizasyon suretiyle döşeme; aslını veya kopyalarını, herhangi bir şekil veya yöntemle, tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı, geçici veya sürekli olarak çoğaltma; aslını veya çoğaltılmış nüshalarını herhangi bir şekilde dağıtmak suretiyle yayma; doğrudan doğruya yahut işaret, ses veya resim nakline yarayan aletlerle umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılmasına muvafakat ettiğimi,
  5. Tüm bu hususların, işbu muvafakatname tarihinde bilinen ve işbu muvafakatname tarihinden sonra geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek ses ve/veya görüntü taşımaya yarayan araçlara kaydetme ve bu suretle kullanılmasına muvafakat ettiğimi,
  6. Tüm bu hususların, aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamasına ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletilmesine muvafakat ettiğimi,
  7. Tüm bu hususların, internet iletim yönteminin/teknolojisinin kullanılacağı her türlü izlenme ve yayın şekliyle ve imza tarihinde var olan ya da imza tarihinden sonra geliştirilecek her türlü mecra üzerinden ve cihaz aracılığıyla ve işbu muvafakatname tarihinde bilinen ve/veya muvafakatname tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla kullanılmasına, umuma iletilmesine ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına muvafakat ettiğimi,
  8. Yukarıda belirtilen hakların yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, mecra, süre, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın, bedelsiz olarak kullanılmasına muvafakat ettiğimi,
  9. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve yapılan aydınlatma uyarınca, şahsımın fotoğrafının, sağlık bilgilerimin ve kişisel verilerimin yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, aktarılmasına muvafakat ettiğimi,

Ve hak sahibi olarak işbu muvafakatnameyi imzalamaya tam yetkili olduğumu, bu kapsamda her türlü izin ve yetkinin tarafıma ait olduğunu gayrikabili rücu kabul, bütün bu hususları açık rızamla ve ıslak imzamla tümüyle kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Adı Soyadı:

TC Kimlik No:

Adres:

Cep Telefonu:

Tarih:

İmza:

 

NOT; Nüfus Kimlik Kartı örneği ektedir.