Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (Aydınlatma Metni) ile AKUT Vakfı olarak, 6.698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, “Veri Sorumlusu” kapsamında, sizi (Destekçi ve/veya Gönüllü) KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.

KVKK Kapsamında, “kişisel veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (Kişisel Veri) ve bunun bir özel türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

AKUT Vakfı olarak, gönüllülük çalışmalarımızın planlanması ve yürütülmesi amacıyla siz değerli gönüllümüzün birtakım kişisel verilerini işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin işlenme süreçleri ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek adına ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda, bu aydınlatma metnini hazırlamış bulunmaktayız. 

Bizlere ilettiğiniz/edindiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve güncel haliyle, işlenme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlar için kendi veri tabanımızda işlemekteyiz.

İşbu metin çerçevesinde AKUT Vakfı’ndan hiçbir maddi kazanç amacı gütmeden eğitim, tanıtım, etkinlik, proje ve destek alanlarında yardımda bulunan kişiler, destekçilerimiz, katılımcılarımız ve/veya gönüllülerimiz olarak değerlendirilmektedir ve bu metinle gönüllülerimizi ve destekçilerimizi aydınlatmayı amaçlamaktayız.

1. Veri Sorumlusu ve Varsa Temsilcisinin Kimliği

6.698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında AKUT Vakfı veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

 • İnternet Adresi: www.akutvakfi.org.tr  
 • Telefon Numarası: +90 (212) 706 01 12
 • Adres: Kocatepe Mah. Cumhuriyet Cad. No: 29/18 Taksim Beyoğlu İstanbul.

2. Toplanan/Toplanabilecek Veriler

Kimlik Bilgisi: Ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, baba adı.
Genel Şahsi Bilgi: Medeni Durum, Adli Sicil Kaydı, İkamet Semt Bilgisi, Sağlık Raporu.
Engel Durumu: Fiziksel engel durumu ve varsa derecesi.
İletişim Bilgisi: Telefon numarası, e-posta adresi, sosyal medya hesapları.
Eğitim Bilgisi: Öğrenim durumu, mezun olduğu okulların, kursların bilgisi, bilgisayar ve/veya dil yeterliliği, herhangi bir alanda uzmanlığı varsa detayı.
Çalışma Bilgisi: Uzmanlık ve çalışma bilgileri.
Görsel ve/veya İşitsel Bilgi: Fotoğraf, video, ses kaydı.
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Sendika, Vakıf, Dernek üyelik kaydı.
Diğer: İletmek istediğiniz not.
(Dikkat: Derlenecek kişisel bilgilerde projeye göre değişiklikler olabilir; ilave sorular karşınıza çıkabilir.)

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde, AKUT Vakfı tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenecektir:

 1. AKUT Vakfı’nın sahibi, katılımcısı, destekçisi veya paydaşı olduğu faaliyetlerin, müsabakaların, projelerin, eğitimlerin ve benzer etkinliklerin davet ve/veya duyurusunu yapmak; yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla verileriniz işlenebilir.
 2. AKUT Vakfı’nda, katılımcısı, destekçisi veya paydaşı olduğu kurum kuruluşlarda düzenlenen faaliyetler, müsabaka, proje, eğitim ve benzer etkinliklerde üstleneceğiniz görevleri düzenlenmek ve bunlara ilişkin bilgilendirme yapmak amacıyla verileriniz işlenebilir.
 3. Sağlayacağınız gönüllülük faaliyetlerine ilişkin ölçme değerlendirme yapmak amacıyla verileriniz işlenebilir.
 4. Uygun gönüllülük pozisyonlarını tarafınıza duyurabilmek amacıyla verileriniz işlenebilir.
 5. Sosyal ve dijital medyada gönüllü hikâyelerini paylaşmak amacıyla verileriniz işlenebilir.
 6. Farkındalık çalışmaları oluşturmak ve/veya oluşturulan farkındalık çalışmalarını desteklemek amacıyla verileriniz işlenebilir.
 7. Uzmanlık alanlarınıza girebilecek alanlarda isteğe bağlı yardımda bulunabilmeniz amacıyla destek talebinde bulunmak amacıyla verileriniz işlenebilir.
 8. AKUT Vakfı’nda veya paydaşı olan kurum kuruluşlarda katılabileceğinizin ön görüldüğü her tür etkinliğe ilişkin bilgilendirme yapmak amacıyla verileriniz işlenebilir.
 9. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kayıt tutmak amacıyla verileriniz işlenebilir.
 10. AKUT Vakfı’nın yürütücüsü ya da paydaşı olduğu projelerin toplum üzerinde yaratmış olduğu sosyal etkiyi ölçebilmek amacıyla verileriniz işlenebilir.
 11. Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilmesi amaçlı kayıtları tutmak amacıyla verileriniz işlenebilir.
 12. Sizleri yeterlilik ve güvenlik açısından değerlendirebilmek amacıyla verileriniz işlenebilir.
 13. AKUT Vakfı’nın veya paydaşı oldukları kurum kuruluşların planlanan veya yürütülen faaliyetlerinde sizleri değerlendirebilmek, tarafınıza bilgi ulaştırmak, desteğinizi istemek, görüşünüzü almak ve benzer amaçlarla çalışmalar yapmak için verileriniz işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlediğimiz kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde ve KVKK’nin 8. ve 9. maddelerinin belirlediği koşullar çerçevesinde, açık rızanıza binaen ve kanunen izin verilen diğer hallerde:

 1. AKUT Vakfı’nın her tür faaliyet, müsabaka, proje ve benzeri çalışmalarında; gönüllülük faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla AKUT Vakfı birim bölümleri arasında veri aktarımı yapılabilir.
 2. AKUT Vakfı, yürüttüğü risk azaltma, toplum bilinçlendirme vb. projeler kapsamında, projelerde etkin yönetimin sağlanması amacıyla, AKUT Vakfı’nın paydaşlarından diğer sivil toplum kuruluşlarıyla veya ilgili kamu kurumlarıyla veri paylaşımı yapılabilir.
 3. AKUT Vakfı’nın gönüllülük faaliyeti için gerekli ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak danışman 3. Kişilerle veri paylaşımı yapabilir.
 4. İlgili mevzuat hükümlerine göre faaliyetlerimizin beyanı amacıyla gerekmesi halinde T.C. İçişleri Bakanlığı ve ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmaları ile veri paylaşımı yapılabilir.
 5. Gönüllülük faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla danışman 3. Kişiler ile veri paylaşımı yapılabilir.
 6. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile veri paylaşımı yapılabilir.
 7. İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla hukuk büroları ile veri paylaşımı yapılabilir.
 8. Gönüllülük faaliyeti için gerekli ürün ve hizmetlerin teslimatının gerçekleştirilebilmesi için kargo şirketleri ve posta kuruluşları ile veri paylaşımı yapılabilir.
 9. Gönüllülük faaliyeti kapsamında yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla danışman 3. Kişilerle veri paylaşımı yapılabilir.
 10. Gönüllülük faaliyeti için gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları, sertifikasyon kuruluşları ve bilgi güvenliği firmalarına veri paylaşımı yapılabilir.
 11. İdari ve adli işlemlerle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına veri paylaşımı yapılabilir.
 12. GBS olarak adlandırdığımız Gönüllü Bilgi Sistemi vb. işletim sistemleri ve bilgisayar programı veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi, depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (Hosting, bulut bilişim, e-posta ve diğer) almak amacıyla yurt içi ve yurt dışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine veri paylaşımı yapılabilir.
 13. Gönüllülük faaliyeti için gerek sözleşmesel, gerekse idari yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla gerçek veya tüzel kişiler ile kamusal nitelikteki kurumlara veri paylaşımı yapılabilir.
 14.  AKUT Vakfı tarafından düzenlenen toplantı, seminer ve diğer etkinliklerde çekilen veya kayıt altına alınan görüntüler organizasyonların tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla ilgili kişi ve/veya kurumlara aktarılabilmekte veya ortak erişime açılabilmektedir. 

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, AKUT Vakfı ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve yukarıda 3. Maddede belirtilen amaç ve kapsamda,

 1. Matbu veya dijital başvuru formları,
 2. Matbu veya dijital her türlü bilgi formları ve taahhütnameler,
 3. AKUT Vakfı internet sitesi ziyaretleriniz ve sizi tanımak için kullanılan çerezler,
 4. Sosyal, dijital medya kanalları ve Google vb. arama motorlarının kullanımı ve bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere otomatik ve otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığıyla, açık rızanıza binaen ya da KVKK’de öngörülen diğer veri işleme koşulları kapsamında, güvenli şekilde  toplanmaktadır.

Bu bilgiler, gönüllülük faaliyetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda AKUT Vakfı hizmet ve faaliyetlerinin yürütebilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması ve yasalardan doğan sorumlulukların eksiksiz ve hukuka uygun bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

Kişisel Verileriniz işlenmesine ilişkin hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

 1. Açık rızanızın bulunması,
 2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri
  işlenmesi,
 4. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin
  zorunlu olması,
 6. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru
  menfaatlerimiz için zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verileriniz açısından işlemeye ilişkin hukuki sebep, açık rızanızın var olmasıdır.

6. İlgili Kişilerin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesinde Belirtilen Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nin 11. Maddesi uyarınca, aşağıda yer alan haklarınızı, dilediğiniz zaman, veri sorumlusu olan AKUT Vakfı’nın yukarıda yer alan adresine noter aracılığıyla gönderilecek ihtarname veya kimlik ibraz ederek şahsen başvuru yöntemiyle başvuruda bulunarak talep edebilirsiniz. Veri sahibi,

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nin 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3. Kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Anlaşmazlık halinde İstanbul Merkez Çağlayan Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. 

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem, bu belgede ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Bu çerçevede iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin AKUT Vakfı’na ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (Otuz) gün içerisinde yanıtlanmaktadır. 90 gün içerisinde tarafınıza herhangi bir dönüş olmaması durumunda verileriniz otomatik olarak silinecektir.

Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Siz değerli gönüllümüzün bilgisine sunarız.

AKUT Vakfı Hukuk Birimi